4DACRESEMUOIL

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

Images

  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมต้องตระหนักถึง และให้ความสำคัญมาก ขึ้นเป็นลำดับ จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปของน้ำเสีย ,อากาศเสียและกากของเสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกากอุตสาหกรรม ที่เป็นอันตราย หากมิได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ย่อมก่อ ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์, สัตว์ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้

   ด้วยเหตุนี้ 4DACRESEMUOIL จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ปัญหาด้านกากของเสีย อุตสาหกรรม และมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมทีมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศษษฐกิจทั้งยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 

การกำจัดกากของเสีย อุตสาหกรรม นั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี ซึ่ง 4DACRESEMUOIL มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ และมีความหลากหลายเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีประเภทการให้บริการด้านการกำจัดกากของเสีย อุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก วิธีฝังกลบและการเผา ซึ่งเตาเผา ใช้อุณหภูมิสูง ถึง 1,450 - 2,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที จะทำให้ของเสียเหล่านั้นถูกทำลายฤทธิ์อย่างหมดสิ้น โดยไม่ก่อให้ เกิดปัญหามลพิษ และเพื่อเป็นการป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะมีการส่งตัวอย่างกากอุตสาหกรรมไปยังห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์กาก เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติว่ามีค่าความร้อน หรือสามารถใช้เป็นพลังงาน ทดแทน หรือวัตถุดิบทดแทน โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงเริ่มขยายประเภทการให้บริการ รับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วผ่านกรรมวิธีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม และปรับคุณภาพของเสีย (Solid Bleadings) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท 106 เลขที่ 3-106-5/48 สป จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ใบอนุญาตโรงงาน ประเภท 106 เลขที่ 3-105-145/47 สป ประเภทกิจการคัดแยกวัสดุที่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 และบริการทำความสะอาดบ่อบำบัด เราพร้อมที่จะนำเสนอ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบมาตรฐานในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ท่านผู้ประกอบการได้มีทางเลือกใหม่ ๆ ในการใช้บริการให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน