4DACRESEMUOIL

บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับกำจัดและบำบัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ ทั้งของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา

บริการของเรา

ขั้นตอนการกำจัดของเสีย

ห้องปฏิบัตการวิเคราะห์

บริษัทฯได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียโดยเก็บจากตัวอย่างของเสีย จากโรงงานลูกค้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

กระบวนการบําบัดน้ำาเสีย

เป็นการบำบัดน้ำเสียหรือกากตะกอนที่เป็นของเหลวที่เกิด จากโรงงานชุบโลหะ โรงงานฟอกย้อม และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กากของเสียอันตราย

เป็นระบบการจัดการกากของเสียที่เป็นอันตราย โดยการนำเอากากที่เป็นอันตรายไปทำการปรับเสถียรเพื่อลดความเป็นพิษ .

ระบบการฝังกลบอย่างปลอดภัย

เป็นการฝังกลบอย่างปลอดภัยจะใช้สำหรับฝังกลบของเสียจากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียอันตรายที่ผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของแข็ง

กากของเสียอันตราย

เป็นเป็นการนำประโยชน์จากของเสียที่มีความร้อนมาใช้ โดยนำเอาของเสียดังกล่าวไปผ่านระบบผสมกากเชื้อเพลิงเพื่อได้เชื้อเพลิงทดแทนที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน.

ระบบขนส่ง

เป็นการให้บริการรับกากของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงาน (ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย)เพื่อนำไปยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ของบริษัทฯ.

เกี่ยวกับเรา

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา